Misją naszej szkoły jest:

 1. Wykreowanie człowieka , który potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny za siebie i innych.
 2. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i poczucia świadomości istnienia obok drugiego człowieka.
 3. Stworzenia warunków umożliwiających wykształcenie umiejętności potrzebnych do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie.
 4. Stworzenie warunków, w których uczeń będzie mógł urzeczywistnić swoje zainteresowania i aspiracje.
 5. Wychowanie człowieka , który potrafi sprostać różnego rodzaju trudnościom .
 6. Wychowanie człowieka sprawnego w zakresie posługiwania się technologią informacyjną.
 7. Wpajanie zasad patriotyzmu ukierunkowanego na własny region.
 8. Kształtowanie postaw proekologicznych - człowiek powinien mieć świadomość, że jest częścią przyrody.

Oczekujemy , że absolwent naszej szkoły będzie :

 • ambitny , ciekawy świata
 • odpowiedzialny ,wrażliwy, koleżeński,
 • komunikatywny, opiekuńczy, tolerancyjny,
 • zaradny ,samodzielny, realista,
 • znał i stosował uniwersalny system wartości, i będzie przekonany o tym, że " Jest kimś... i ma prawo do samookreślenia".