REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 im JANA PAWŁA II w ZABKACH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach , zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) oraz Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1.

§ 2

Rada stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 1, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY

§ 4

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.
 2. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • -    pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania  realizacji celów i zadań szkoły a w tym:
  • -    zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły przez:
  • -    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły
  • -    uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności
  • -    znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  • -    uzyskiwania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci
  • -    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i jej organów
  • -    gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  • -    współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
  • -    pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy,
  • -    udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
  • -    współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  • -    udzielanie pomocy innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
  • -    organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
  • -    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
  • -    tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą,
  • -    opiniowanie wszelkich spraw i dokumentów, wskazanych w innych przepisach.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 5

W skład Rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

§ 6

Rada rodziców na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, Prezydium Rady,

§ 7

Prezydium Rady na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera w sposób przez siebie ustalony (w głosowaniu jawnym lub tajnym), przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika

§ 8

Rada spotyka  się na  zebraniach  walnych  organizowanych minimum 2 razy  w  roku szkolnym.

§ 9

Do podstawowych zadań Prezydium Rady należy:
 •   realizacja bieżących zadań Rady,
 •   reprezentowanie Rady w okresach między zebraniami walnymi
 •   przygotowanie zebrań Rady.

§ 10

Kadencja Rady, Prezydium Rady oraz Rad Klasowych trwa jeden rok szkolny.

§ 11

Podstawowe zadania Rad Klasowych to:

 •   realizacja zadań Rady na szczeblu klasowym,
 •   aktywizacja ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i szkoły,
 •   reprezentowanie rodziców uczniów poszczególnych klas w Radzie.


§ 12

Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady organizuje ustępujące Prezydium Rady.

§ 13

Porządek pierwszego w roku szkolnym walnym zebrania Rady musi uwzględnić:
 •   udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów obecnych na zebraniu, ustępującemu Prezydium Rady, po wysłuchaniu sprawozdań (merytorycznego i finansowego) ustępującego Prezydium , sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz ewentualnych wystąpień innych organów szkoły,
 •   wybór Prezydium Rady na nowy rok szkolny,
 •   ustalenie wysokości dobrowolnych składek rodziców na FUNDUSZ RADY RODZICÓW
 •   ustalenie ramowego preliminarza wydatków z FRR

§ 14

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne gdy dotyczą one spraw personalnych (np. opinii o pracy nauczycieli w związku z uzyskiwaniem przez nich stopni awansu zawodowego, opinii o pracy dyrektora i innych osób na stanowiskach kierowniczych) i głosowanie jawne gdy dotyczą innych spraw. Uchwałę uznaje się za przyjętą jeśli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

§ 15

Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

§ 16

Członkowie Rad oddziałowych, Prezydium Rady mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w §14.


§ 17

Rada stosownie do potrzeb powołuje komisje problemowe i swoich przedstawicieli, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym problemie lub sprawie (np. podczas procedur konkursowych na stanowiska kierownicze w szkole).

§ 18

Zebrania Rady oraz posiedzenia Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.

§ 19

Prezydium Rady na swym pierwszym w kadencji posiedzeniu ustala podstawowe zasady pracy w tym:
 •   ramowy harmonogram posiedzeń,
 •   zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami,
 •   zasady współdziałania z Radami oddziałowymi i pozostałymi organami szkoły.
ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 20

Rada gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: FUNDUSZ RADY RODZICÓW

§ 21

FUNDUSZ RADY RODZICÓW powstaje z dobrowolnych składek rodziców i innych dochodów wygospodarowanych przez Radę zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.§ 22
FUNDUSZEM RADY RODZICÓW zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły w szczególności Dyrekcją Szkoły.
§ 23
Środki finansowe FRR Rada gromadzi w banku na bieżącym rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowym.

§ 24

Rada może pozostawić pod opieką skarbnika tak zwane pogotowie kasowe w wysokości ustalonej na pierwszym w kadencji posiedzeniu Prezydium Rady.

§ 25

Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają upoważnieni przez Radę dwaj przedstawiciele Prezydium Rady w tym skarbnik.

§ 26

Środki gromadzone na FRR pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Prezydium Rady.

§ 27

Środki z FRR wydatkowane są zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków ustalanym na pierwszym w roku szkolnym walnym zebrania Rady. Preliminarz ten uwzględnić musi zasady podziału środków ze składek rodziców na część pozostającą do dyspozycji Rad oddziałowych i część pozostającą do dyspozycji Prezydium Rady, określenie głównych celów wydatkowania środków będących w dyspozycji Prezydium Rady.

§ 28

Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady, skarbnik Prezydium Rady przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.

§ 29

Rady oddziałowe zobowiązane są do przedstawienia rodzicom swoich klas, na najbliższym zebraniu klasowym, po pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym, sprawozdania finansowego ze środków finansowych za rok szkolny miniony.

ROZDZIAŁ V

PODSTAWOWE PRAWA RADY

§ 30

Rada może występować do Dyrektora Szkoły i do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
§ 31
Przedstawiciele Rady mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie Dyrektora Szkoły, na życzenie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej bądź na wniosek Prezydium Rady zaakceptowany przez Dyrektora lub co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.

§ 32

Rada może z własnej inicjatywy występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, nauczycieli i Dyrektora. Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie.

§ 33

Rada może współpracować z Radami Rodziców i Radami Szkół innych szkół.

§ 34

Rada może wystąpić do Dyrektora z inicjatywą utworzenia Rady Szkoły.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek dowolnego organu szkoły po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu Rady Rodziców.

§ 36

Rada Rodziców posiada i używa pieczęci podłużnej z adresem Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach.