REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 im JANA PAWŁA II w ZABKACH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach , zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) oraz Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1.