PROJEKT

Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Nasza szkoła rusza z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami Projektu są uczniowie klas gimnazjalnych. Celem Projektu jest podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS I

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  • Oceny z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (oddziały dwujęzyczne: oceny z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  • Szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • Tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności),
  • Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i pisemna zgoda rodziców (dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego),
  • Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzian uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych lub oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum, szkoły branżowej I stopnia),
  • Oddziały integracyjne: warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W PRZYPADKU RÓWNORZEDNYCH WYNIKÓW

Problemy zdrowotne (nie dotyczą oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych oraz międzynarodowych); wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objecie kandydata pieczą zastępczą.

Ważne adresy:

Uczniowie klas III


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w roku szkolnym 2017/2018

Od dnia 8 maja do 19 maja uczniowie klas III będą mogli zakładać konta w elektronicznym systemie rekrutacji i składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku będzie można wybrać maks. osiem szkół z dowolną ilością oddziałów spośród wielu liceów ogólnokształcących, techników czy szkół branżowych I stopnia. Podczas rekrutacji do szkół średnich wyżej niż dotychczas premiowana będzie aktywność społeczna uczniów na rzecz innych ludzi, więcej punktów będzie można uzyskać za ocenę dobrą i bardzo dobrą na świadectwie, a także wyżej punktowane będzie świadectwo z wyróżnieniem. Ponadto wszystkich kandydatów do szkół, na terenie całego kraju, obowiązywać będą jednolite zasady rekrutacji i maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dostępny jest pod adresem:
https://warszawa.edu.com.pl

Szczegółowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji, przeliczaniu ocen i dodatkowych osiągnieć na punkty zamieszczone są na naszej stronie Internetowej w zakładce Uczniowie/Szkolny Ośrodek Kariery/Szok.

Wszystkim uczniom klas III, życzę wiary w siebie, sukcesów w nauce oraz dostania się do wybranej szkoły zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Jolanta Maciążek

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

"Harmonogram działań GIMNAZJALISTY" można pobrać tutaj