KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS I

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  • Oceny z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (oddziały dwujęzyczne: oceny z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  • Szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • Tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności),
  • Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i pisemna zgoda rodziców (dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego),
  • Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzian uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych lub oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum, szkoły branżowej I stopnia),
  • Oddziały integracyjne: warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W PRZYPADKU RÓWNORZEDNYCH WYNIKÓW

Problemy zdrowotne (nie dotyczą oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych oraz międzynarodowych); wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objecie kandydata pieczą zastępczą.

Ważne adresy: