REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„BLIŻEJ RYNKU PRACY- ZINTEGROWANY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO ZIT WOF”

Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Nasza szkoła rusza z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami Projektu są uczniowie klas gimnazjalnych. Celem Projektu jest podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS I

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Oceny z języka polskiego i matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (oddziały dwujęzyczne: oceny z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 • Szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • Tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności),
 • Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i pisemna zgoda rodziców (dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego),
 • Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzian uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych lub oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum, szkoły branżowej I stopnia),
 • Oddziały integracyjne: warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W PRZYPADKU RÓWNORZEDNYCH WYNIKÓW

Problemy zdrowotne (nie dotyczą oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych oraz międzynarodowych); wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objecie kandydata pieczą zastępczą.

Ważne adresy:

Uczniowie klas III


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w roku szkolnym 2017/2018

Od dnia 8 maja do 19 maja uczniowie klas III będą mogli zakładać konta w elektronicznym systemie rekrutacji i składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku będzie można wybrać maks. osiem szkół z dowolną ilością oddziałów spośród wielu liceów ogólnokształcących, techników czy szkół branżowych I stopnia. Podczas rekrutacji do szkół średnich wyżej niż dotychczas premiowana będzie aktywność społeczna uczniów na rzecz innych ludzi, więcej punktów będzie można uzyskać za ocenę dobrą i bardzo dobrą na świadectwie, a także wyżej punktowane będzie świadectwo z wyróżnieniem. Ponadto wszystkich kandydatów do szkół, na terenie całego kraju, obowiązywać będą jednolite zasady rekrutacji i maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dostępny jest pod adresem:
https://warszawa.edu.com.pl

Szczegółowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji, przeliczaniu ocen i dodatkowych osiągnieć na punkty zamieszczone są na naszej stronie Internetowej w zakładce Uczniowie/Szkolny Ośrodek Kariery/Szok.

Wszystkim uczniom klas III, życzę wiary w siebie, sukcesów w nauce oraz dostania się do wybranej szkoły zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Jolanta Maciążek

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

"Harmonogram działań GIMNAZJALISTY" można pobrać tutaj

ZASADY PRZELICZANIA OCEN I OSIAGNIĘĆ KANDYDATA NA PUNKTY –

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ROK SZKOLNY 2017/18

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

1.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego (wyrażonego w procentach) mnoży się 0,2

 • z języka polskiego (maks. 20 pkt),
 • historii i wiedzy o społeczeństwie (maks. 20 pkt),
 • matematyki (maks. 20 pkt),
 • przedmiotów przyrodniczych (maks. 20 pkt),

(maksymalna ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego wynosi 100 pkt.

2.  Przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum ( j. polski i matematyka oraz dwa przedmioty wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną)

 • celujący - przyznaje się po 18 pkt.
 • bardzo dobry - przyznaje się po 17 pkt.
 • dobry - przyznaje się po 16 pkt.
 • dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt.

3.  Dodatkowa aktywność i/lub osiągnięcia kandydata

  1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
  2. Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego i wolontariatu 3pkt
 • Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest poświadczona poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum

  4.  Laureaci, finaliści, oraz kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.

  Przyznaje się od 1 do 10 pkt. Maks 18 pkt.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursów i zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku: http://www.kuratorium.waw.pl/Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2017-r.html

  Szczegółowe informacje dotyczące punktacji za wysokie miejsca w konkursach wiedzy, zawodach sportowych i artystycznych zawarte są na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

  Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które są poświadczone poprzez wpis na świadectwo ukończenia gimnazjum.

  MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA to 200 pkt.

   

  Dzień planowania kariery. Dzień protestu.

  W piątek, 31 marca 2017 roku z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w wielu polskich szkołach, nie tylko w gimnazjach, odbył się strajk w proteście przeciw pośpiesznie i „na siłę” wprowadzanej reformie edukacji, bez właściwego dialogu z tymi, którzy będą jej bezpośrednimi wykonawcami, czyli nauczycielami praktykami. Nauczyciele naszego Gimnazjum postanowili dołączyć się do tego protestu w trosce o  przyszłość edukacji i przyszłość zawodu nauczyciela, w przekonaniu że negatywne skutki chaosu w systemie oświaty mogą odczuć wszyscy –uczniowie i nauczyciele.