Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK) służy uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej. Działalność ośrodka kariery ukierunkowana jest na pomoc i wsparcie uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych i  zawodowych, zgodnie z predyspozycjami ucznia i trendami na rynku pracy w Polsce i w UE.

Opiekunem SzOK-u jest doradca zawodowy, który  gromadzi, aktualizuje i udostępnia wszystkim zainteresowanym uczniom i ich rodzicom informacje  potrzebne do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i wyborze zawodu.
Zajęcia prowadzone są w formie:
- warsztatów (na godzinach wychowawczych i po lekcjach),
- indywidualnie (uczniom, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość i potrzebują pomocy lub wsparcia  od doradcy).

W SzOK-u uczeń poznaje:

- swoje mocne i słabe strony,
- specyfikę zawodów i świata pracy,
-typy szkół, kierunki kształcenia i warunki rekrutacji,
- swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe,
- rozwija swoje umiejętności interpersonalne - współpracy w grupie, komunikatywności, autoprezentacji i asertywności.

Ośrodek kariery dysponuje
m.in. aktualnymi informatorami o szkołach i zawodach, testami kompetencji  i programami multimedialnymi.
SzOK współpracuje z instytucjami zewnętrznymi m.in.: Młodzieżowym Centrum Kariery OHP, Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Uczniowie biorą udział w Salonie Edukacyjnym Perspektywy, Turnieju Zawodów, Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, prezentacji szkół ponadgimnazjalnych.

Wszelkie działania Szkolnego Ośrodka Kariery mają na celu:
- zmotywować uczniów do nauki i pracy nad sobą,
- pomóc w realnej ocenie własnych możliwości,
- rozwijać kompetencje niezbędne na rynku pracy,
- ułatwić adaptację w zmieniający się świecie,
- przygotować ucznia do podejmowania trudnych życiowych decyzji  dotyczących jego przyszłości.

Szkolny Ośrodek Kariery  działa w godzinach pracy doradcy zawodowego.